Farské oznamy

https://www.facebook.com/SaletiniRozkvet/photos/a.419908631407444/3222828577782088/?type=3&theater
Od stredy 3.6. treba v kostoloch dodržiavať šachovnicové sedenie (okrem rodinných príslušníkov).
Počas bohoslužieb musia mať ľudia na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk.

Svätodušná nedeľa od 3.6.

Aktuality

Príprava na sviatosti

Najbližšie stretnutie birmovancov
bude vo štvrtok 4.6. o 18:40. 

Ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí
bude v piatok 5.6. o 14:15.

Bohoslužby a spovedná služba

Poriadok sv. omší cez týždeň:

pondelok:7:00 a 18:00
utorok:18:00
streda:7:00 a 18:00
štvrtok:18:00
piatok:18:00
sobota:7:00
nedeľa:7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

Sv. omše na prikázané sviatky sú vopred oznamované.

Pontifikálne sv. omše sú vopred oznamované.

Advent:

pondelok – sobota:6:00
večerné sv. omše:v nezmenenom čase

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

pondelok – piatok:17:30 – 17:55

Úradné hodiny farského úradu

pondelok, streda a piatok: 16:30 – 17:30

Liturgia

Liturgické čítania na dnes

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

HOMÍLIA OTCA BISKUPA FRANTIŠKA

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

31. máj 2020

DAR DUCHA – SPOLUPRÁCA S DUCHOM

Pred týždňom bola nedeľa, venovaná komunikačným prostriedkom. Pápež František vydal pri tej príležitosti posolstvo a v ňom zdôraznil význam rozprávania príbehov, pomocou ktorých možno vyjadriť a odovzdať dôležité pravdy.
Keď máme dnes slávnosť zoslania Ducha Svätého, stojíme pred ťažkým problémom – ako vysvetliť význam Ducha Svätého, ako ho priblížiť aj Vám, keď ho nevidíme, keď sa nám môže zdať, že ani nejestvuje…
Pokúsim sa o to tiež pomocou príbehu, ktorý sa skutočne odohral.
Vo februári, v rámci slávnosti patróna umelcov, Fra Angelica, som odovzdával – ako každý rok – cenu umelcom za ich prínos ku kresťanskej kultúre. Medzi nimi aj svetoznámemu opernému spevákovi Jurajovi Hurnému. Pri tej príležitosti som sa oboznámil s jeho životným príbehom. Krátko po jeho narodení – boli to roky päťdesiate minulého storočia – mu zatkli otca preto, že chcel pomôcť priateľovi, ktorý sa chystal utiecť na Západ. Otec dostal desať rokov Jáchymova (uránové bane) a matka zostala s ním ako malým chlapcom sama, v ťažkých podmienkach. Ale aj počas rokov odlúčenia a utrpenia zostal a rozvíjal sa medzi rodičmi vzťah úprimnej lásky, vyjadrovaný častou výmenou listov a statočným zvládaním námah a utrpenia v zodpovednosti jedného voči druhému. Tento vzťah prenášala matka aj na malého Jurka, ktorý napriek nostalgii za otcom vyrastal v istote, že obaja rodičia sa majú radi a že spoločne majú radi jeho. A to bol základ jeho životnej istoty, napriek tomu, že občas mu súdruhovia dávali pocítiť, že je synom väzňa a triedneho nepriateľa.
Po desiatich rokov sa otec vrátil, síce s podlomeným zdravým, ale s pevným vzťahom lásky medzi všetkými tromi členmi rodiny. Tento vzťah viedol mladého Juraja k usilovnému rozvíjaniu svojho speváckeho nadania (bol spolužiakom Petra Dvorského), ale aj k odmietavému postoju voči tým, ktorí im toto utrpenie spôsobili. Keď mu išli komunisti siahnuť na existenciu, spolu s rodičmi utiekol do Rakúska, kde aktívne pôsobil, doopatroval rodičov a žije tam dodnes.
Z tohto príbehu môžeme aspoň trochu pochopiť o čo ide pri krste a pri birmovaní.
Tak, ako dieťa nemôže žiť šťastne bez rodiny, tak ani človek nemôže rozvíjať svoj život bez vzťahu s Bohom. Boh je jeden, ale súčasne je rodinou troch osôb. Preto, aby nám Boh ponúkol adopciu, aby nás presvedčil o svojej láske voči nám, posiela svojho Syna. Napriek tomu, že Boží Syn sa stal človekom, ponížil sa a žil v tomto pozemskom „väzení“, zostáva v neustálom hlbokom spojení lásky so svojím nebeským Otcom. A táto Láska je živou božskou osobou, je to Duch Svätý. Prijatím krstu sme boli prijatí za adoptované Božie deti a dostali sme účasť na tomto vzťahu lásky medzi Otcom a Synom. – O chvíľu to prežijú naši dvaja katechumeni a my ostatní si pri tom môžeme oživiť spomienku na to, čo sa stalo pri našom krste. V tom okamihu sa uskutoční to, čo sme počuli od vzkrieseného Krista v evanjeliu, keď povedal apoštolom: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené…“ V krste Duch Svätý, Božia Láska, v nás odstraňuje oddelenie od Boha, našu uzavretosť pred Ním, čo sa prejavilo aj našimi skutkami – to sú naše hriechy. Zostávame existovať v podmienkach tohto sveta, v ktorom je veľa vplyvov, ktoré nemajú porozumenie pre život človeka s Bohom, necenia si Božiu lásku voči nám, ba rozličným spôsobom tento vzťah znevažujú a nás od neho odvádzajú.
Ak vieme aspoň trochu, kto je Boh, čo On pre nás znamená, ak sme poznali Jeho lásku, ktorú prejavil vrcholným spôsobom obetovaním svojho Syna pre našu záchranu, tak sa budeme snažiť zostať verní tomuto vzťahu a vždy konať tak, aby sme dávali najavo Bohu našu vernosť a vďačnú lásku.
Pán Boh však chce z nás mať dospelé deti, chce, aby sme rozvíjali schopnosti, ktoré nám dal na radosť nám i druhým; chce, aby sme odmietali vplyvy v tomto svete, ktoré nerešpektujú Boha a šliapu po úcte voči Nemu, znevažujú Jeho lásku, ktorú nám prejavil cez svojho Syna – a v konečnom dôsledku ničia aj človeka. Chce, aby sme v spolupráci s Ním prinášali do tohto sveta, druhým ľuďom zvesť o Jeho láske, aby sme ju zviditeľňovali našimi skutkami a tak pozývali a priťahovali aj druhých do rodiny, do spoločenstva s trojjediným Bohom. Túto rodinu Božích synov a dcér, ľudí, ktorí uverili v Božiu lásku, a prijali Ducha Svätého, nazývame Cirkev.
Cirkev začala jestvovať práve na sviatok päťdesiateho dňa po Veľkej noci, keď na tých, čo uverili v Ježiša zostúpil Duch svätý. Tá istá udalosť sa odohráva aj dnes tu. Chýbajú iba vonkajšie znaky Jeho príchodu – búrlivý vietor, oheň; ale sú tu tiež viditeľné znaky Jeho príchodu ku nám: modlitba nástupcu apoštolov, vkladanie rúk a pomazanie krizmou. Takto sa stávate spoluzodpovednými členmi Cirkvi.
Na záver ešte dve poznámky:
Duch Svätý je vzťah lásky Ota a Syna, je jeden. A do tohto vzťahu sme prijatí – z toho vyplýva, že priatím Ducha Svätého sme ešte intenzívnejšie začlenení do spoločenstva Cirkvi a len vtedy môže Duch Svätý pôsobiť v nás, ak sme v jednote a vo vzťahu so spoločenstvom Cirkvi. Základným prejavom tejto jednoty s rodinou Cirkvi a cez Cirkev s trojjediným Bohom je stretnutie pri nedeľnej sv. omši. Urobme všetko pre to, aby sme – pokiaľ to len bude v našich silách – sa s vierou zúčastňovali každú nedeľu na sv. omši – kdekoľvek sa budeme nachádzať.
Druhá poznámka sa týka toho, aby sme boli vždy a všade vnímaví na podnety Ducha Svätého na vyjadrenie našej lásky voči Bohu i blížnym
– podobne ako tí členovia rodiny Juraja Hurného uskutočňovali lásku aj v tých ťažkých podmienkach – nikto im nekázal napísať list, obetovať sa pre rodinu – kázala im to práve ich vzájomná láska. Podobne to platí aj pre nás – nečakajme len na prikázania, lež pod vedením Ducha Svätého, s Jeho pomocou, robme v rozličných okolnostiach to , čo nám diktuje láska k Bohu i k blížnemu, k čomu nás povzbudzuje Duch Svätý. On je vlastne naším prikázaním: tvorivá, aktívna láska – pritom sa nespoliehajme len na cit, ale táto naša snaha konať dobro musí byť vždy v zhode s Božími prikázaniami. Niekedy si vyžaduje hľadanie správneho rozhodnutia počúvať Ducha Svätého aj cez druhých členov Cirkvi – cez Svätého Otca, ktorý má zvláštny dar Ducha Svätého upevňovať nás vo viere; cez biskupa, kňazov ale i osvedčených úprimne veriacich ľudí v našom okolí.
– Čo je cieľom tejto našej cesty pod vedením Ducha Svätého? On nás privedie do domu nášho nebeského Otca, kde budeme mať viditeľnú účasť na vzťahu lásky trojjediného Boha, spolu so všetkými, čo odpovedali na Božie pozvanie k láske, kam nás predišiel Ježiš svojím zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením. 

Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)